Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

Vận hành hệ thống kỹ thuật

Vận hành các hệ thống kỹ thuật và đảm bảo tình trạng hoạt động bình thường của các hệ thống bằng việc:

  • Thiết lập quy trình vận hành kỹ thuật theo đặc điểm và thực tế của tòa nhà;
  • Lập kế hoạch bảo trì bảo dưỡng định kỳ cho hệ thống kỹ thuật tòa nhà;
  • Theo dõi và giám sát việc thực hiện bảo trì, bảo dưỡng HTKT của các nhà thầu thuê ngoài, để đảm bảo luôn duy trì chất lượng dịch vụ; hạn chế và khắc phục nhanh chóng các thiếu sót do họ gây ra;
  • Lập kế hoạch và đề xuất việc thay thế, sửa chữa trang thiết bị hư hỏng thuộc HTKT tòa nhà ;
  • Lập danh sách các nhà cung cấp vật tư và nhà thầu bảo trì trong tòa nhà;
  • Lập danh sách các nhà cung cấp vật tư và nhà thầu bảo trì trong tòa nhà.
Chia sẻ:
02854110002