Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

NHÂN VIÊN TRỢ LÝ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN TRỢ LÝ
Xem chi tiết

TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN (PROPERTY MANAGER)
Xem chi tiết

TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TRỢ LÝ TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ
Xem chi tiết

GIÁM SÁT DỊCH VỤ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: GIÁM SÁT DỊCH VỤ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN KẾ TOÁN
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN THỦ QUỸ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN THỦ QUỸ
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN HÀNH CHÍNH KẾ TOÁN
Xem chi tiết

NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: NHÂN VIÊN LỄ TÂN TÒA NHÀ
Xem chi tiết

KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: KỸ SƯ TRƯỞNG TÒA NHÀ
Xem chi tiết

TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT

Với định hướng phát triển, Công ty Anabuki NL Việt Nam mong muốn hợp tác với anh, chị tại vị trí sau: TỔ TRƯỞNG KỸ THUẬT
Xem chi tiết
02854110003