Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

1. Lập dự toán ngân sách hoạt động của tòa nhà hằng năm: - Doanh thu – Dịch vụ phụ trội - Phí dịch vụ - Năng lượng tiêu thụ - Hành chính nhân sự - Quản lý h...
Xem chi tiết
02854110002