Công ty TNHH Anabuki NL Housing Service Việt Nam
Quản Lý vì Hạnh Phúc

Hotline
028 5411 0003

QUẢN LÝ RỦI RO

Cảnh báo rủi ro, thực hiện công tác pháp lý đăng ký bảo hiểm tòa nhà, lập kế hoạch vận hành và bảo trì thiết bị, lập phương án phòng ngừa và xử lý sự cố, lập phương án an ninh tòa nhà

Quản lý kiểm tra an toàn lao động, an toàn PCCC, lên kế hoạch diễn tập PCCC nội bộ nhằm đảm bảo tòa nhà luôn hoạt động an toàn.

Chia sẻ:
02854110002